Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de aanbieder en een cursist. Onder een overeenkomst wordt in deze verstaan het inschrijven voor een cursus of workshop bij een van de aanbieders die hun diensten aanbiedt op de portal van lerendoeje.nu. Indien een vergoeding betaald moet worden, is de overeenkomst pas definitief na afronding van de betaling.

Aanmelding en totstandkoming van de overeenkomst
Aanmelden voor een cursus geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de site van lerendoeje.nu. Door de digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze algemene voorwaarden. Indien een betaling vereist is voor de cursus, is een aanmelding definitief na ontvangst van de betaling.

Annulering door de aanbieder
• Bij sommige cursussen geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Bij over-inschrijving ontvangt degene die niet geplaatst kan worden zo spoedig mogelijk bericht.
• Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de aanbieder besluiten de cursus te annuleren. Cursisten krijgen hierover uiterlijk 3 werkdagen voor de startdatum van de cursus bericht.
• In geval van overmacht is de aanbieder gerechtigd om de cursus te annuleren. De aanbieder zal in dat geval de cursist zo spoedig mogelijk informeren.
• Bij annulering worden de betaalde cursuskosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering, terugbetaald. Indien de cursus reeds is aangevangen, vindt een terugbetaling naar rato plaats.

Annulering door de cursist
• Annulering door een cursist kan door het inroepen van de wettelijke bedenktijd (zie hieronder).
• In plaats van annulering kan de cursist ook een plaatsvervanger aanwijzen. Hierover moet de aanbieder wel geïnformeerd worden.

Wijzigingen
Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de aanbieder zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de portal van lerendoeje.nu kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is de aanbieder noch de bibliotheek aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Betaling
De betaling vindt in principe plaats via de beveiligde site van iDEAL. Wanneer voor een cursus een vergoeding betaald moet worden, is de inschrijving afgerond na ontvangst van de betaling.
Cursisten ontvangen een bevestiging van de inschrijving.

Bedenktijd/ annuleren cursus
• Op de inschrijving voor de cursus is de wettelijke bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit houdt in dat de cursist tot 14 dagen na inschrijving zonder opgaaf van reden de inschrijving kan intrekken en het recht ontstaat tot teruggave van reeds betaalde bedragen.
• Indien de cursus reeds begonnen is en nog voortduurt, vindt de terugbetaling plaats na rato van de nog niet gevolgde onderdelen. Voorwaarde is dat de cursist binnen 14 dagen na inschrijving een beroep doet op de bedenktijd. De inschrijving geldt als moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.
• Indien de cursist onderwijsmateriaal heeft ontvangen, dient dit zo spoedig mogelijk aan de aanbieder geretourneerd te worden. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de cursist.

Klachten afhandeling
De cursist kan een klacht indienen. De klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder. De adresgegevens zijn te vinden op de portal van de aanbieder. De cursist ontvangt een ontvangstbevestiging en binnen twee weken worden de vragen en/of klachten afgehandeld.
Vragen of klachten over de werking van de website worden afgehandeld door Cubiss, de functioneel beheerder van de website lerendoeje.nu.

Intellectueel eigendom
De aanbieder behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door de aanbieder verstrekte middelen. De cursist is niet gerechtigd enig materiaal uitgereikt tijdens, voor of na de cursus, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te nemen.

Aansprakelijkheid
De aanbieder noch de bibliotheek is aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade.
Voor schade die een direct gevolg is van een aan de aanbieder toe te rekenen tekortkoming is de aanbieder alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aanbieder. Als de aanbieder gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.

Persoonsregistratie
• Door het aangaan van een overeenkomst met de aanbieder wordt aan de aanbieder toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de aanbieder uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. De aanbieder zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.
• Op vrijwillige basis worden een aantal persoonsgegevens opgenomen in een apart bestand. Dit is alleen mogelijk als de cursist hiervoor aan de bibliotheek toestemming heeft gegeven. De gegevens worden dan gebruikt voor het versturen van nieuwe informatie in het kader van cursussen of informatie die betrekking heeft op de werkzaamheden van de bibliotheek. Op ieder moment kan hiervoor de machtiging worden ingetrokken.